Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
Sunday
Filter Schedule
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
Sunday
Haan Qabool hai
10:00AM
Teri Meri kahani
11:00AM
Ghayal
3:00PM
Han Qabool hai
5:00PM
Best of Morning Show
6:00PM
Kaisi Khushi le kay aya Chand
7:00PM
Bubu ki Beti
9:00PM
Haan Qabool hai
10:00AM
Bubu ki Beti - (R)
11:00AM
Kaisi Khushi le kay aya Chand-(R)
12:00PM
Mujhe Bhi Khuda ne Banaya hai
2:00PM
Ghayal
3:00PM
Han Qabool Hai
5:00PM
Best of Morning Show
6:00PM
Kaisi Khushi le kay aya Chand
7:00PM
Bubu Ki Beti
9:00PM
Haan Qabool hai
10:00AM
Bubu Ki Beti - (R)
11:00AM
Kaisi Khushi le kay aya Chand-(R)
12:00PM
Mujhe Bhi Khuda ne Banaya hai
2:00PM
Ghayal
3:00PM
Han Qabool Hai
5:00PM
Kaisi Khushi le kay aya Chand
7:00PM
Bubu Ki Beti
9:00PM
Haan Qabool hai
10:00AM
Bubu ki Beti - (R)
11:00AM
Kaisi Khushi le kay aya Chand-(R)
12:00PM
Mujhe Bhi Khuda ne Banaya hai
2:00PM
Ghayal
3:00PM
Han Qabool Hai
5:00PM
Best of Morning Show
6:00PM
Kaisi Khushi le kay aya Chand
7:00PM
Bubu Ki Beti
9:00PM
Haan Qabool hai
10:00AM
Bubu ki Beti - (R)
11:00AM
Kaisi Khushi le ker aya Chand-(R)
12:00PM
Mujhe Bhi Khuda ne Banaya hai
2:00PM
Ghayal
3:00PM
Piya Turi Yaad
4:00PM
Kashmir Beats Songs
5:30PM
Best of Morning Show
6:00PM
Baray Dhokay hein iss raah mein
7:00PM
Han Qabool Hai
10:00PM
Haan Qabool hai
9:00AM
Kashmir Beats Songs
12:00PM
Baray Dhokay hein iss raah mein
12:30PM
Ghayal
3:00PM
Mohabbat ki Band File
4:00PM
Han Qabool Hai
5:00PM
Baray Dhokay hein iss raah mein
7:00PM
Han Qabool Hai
10:00PM
Haan Qabool hai
9:00AM
Baray Dhikay hein - (R)
11:00AM
Love Hua
12:00PM
Qarshi Sehat ka Safar
3:00PM
Baray Dhokay hein - (R)
3:30PM
Han Qabool Hai
5:00PM
Baray Dhokay hein iss raah mein
7:00PM